Lees voor aankomst het Huishoudelijk reglement door.

De belangrijkste zaken zijn:

 • er is een rookverbod in het gehele gebouw.
 • veroorzaak geen overlast aan de omgeving.
 • houdt rekening met de privacy van eigenaren en andere gasten.
 • buiten mag na 23.00 geen lawaai meer gemaakt worden.
 • bij drugsgebruik of veroorzaking van overlast wordt de veroorzaker van het terrein verwijderd.
 • gasten van buitenaf die niet vooraf zijn aangemeld worden van het terrein verwijderd.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

 1. Rechten en verplichtingen verhuurder

1.1. Verhuurder heeft zich door ondertekening van deze overeenkomst verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan de huurder op te leveren.

1.2. Verhuurder mag in de meubilering en stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van de huurovereenkomst generlei wijziging meer aanbrengen.

1.3. Verhuurder is verplicht op zijn kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.

 1. Rechten en verplichtingen huurder

2.1. Huurder verklaart zicht met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.

2.2. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij deze overeenkomst overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij overschrijding (zonder toestemming) van het genoemde aantal personen wordt de huurprijs verhoogd met Euro 50 per boventallige persoon per week, tenzij de verhuurder ontbinding van de overeenkomst verlangt.

2.3. De huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen, waarbij hij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk maakt dat de schade aan hem of zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

2.4. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon af te leveren.

2.5. Huisdieren mogen alleen worden meegebracht na voorafgaande schriftelijk toestemming van de verhuurder.

2.6. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.

2.7. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

2.8. Huurder zal , tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed medebrengen.

2.9. Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere recreanten in het park.

 1. Algemene bepalingen

3.1. Het ter beschikking stellen van het huurobject aan de huurder geschiedt door overhandiging der huissleutels, nadat de volle huursom aan de verhuurder is voldaan.

3.2. Eventuele klachten met betrekking tot het gehuurde dienen direct bij de aanvang van het huurtermijn met de verhuurder worden opgenomen, om zo de verhuurder in de gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen. De huurder is verplicht die stappen te ondernemen die van hem verlangd kunnen worden om mogelijk schade te beperken.

3.3.      Een eventuele bijdrage in de verwarmingskosten door de huurder dient vooraf te worden overeengekomen.

3.4. De verhuurder is, tenzij dit aan zijn opzet of grove schuld is te wijten, niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, letsel en/of ongevallen met betrekking tot goederen of personen, veroorzaakt tijden of tengevolge van het verblijf in de gehuurde accommodatie.

 1. Annuleren

4.1. Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dat wil zeggen door de huurder wordt opgezegd, danwel indien de huurder het gehuurde voortijdig verlaat danwel indien de huurder nalaat het gehuurde te betrekken voor 18:00 op de dag waarop de huurtermijn haar aanvang neemt, is de huurder naast de verschuldigde reserveringskosten de totale huursom verschuldigd.

4.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor ten aller tijde zonder opgave van reden te annuleren.

4.3. Indien de huurder aantoont dat de door verhuurder geleden schade minder is dan de hierboven bedoelde bedragen, zal de huurder de lagere kosten worden berekend.

 1. Geschillen

5.1. In geval van eventuele geschillen, die tussen huurder en verhuurder mochten ontstaan naar aanleiding van deze huurovereenkomst of van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zal de meeste gerede partij de bemiddeling inroepen van een onafhankelijke partij teneinde tot een minnelijke regeling te geraken, behoudens juridische maatregelen van conservatoire aard aan de zijde van verhuurder, die geen enkel uitstel gedogen.

5.2. Wanneer op bemiddeling geen prijs wordt gesteld door een der partijen of anderszins de medewerking niet mogelijk is, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Kartonrechter.